İslam ve Dinler

Allah tektir. Tüm dinler de tekdir.

Yaradan bir olduğuna göre yarattıklarına gönderdiği uyarıların mahiyetinde kullarının tekâmül etmesi içindir. Gaye tektir. Ancak tekâmül seviyesine göre bilgiler algılanır.

Gerçeğin Tekliği: Tüm peygamberler aynı dinin peygamberidir.

İnsanlık tarihi boyunca bu dünyadan çok sayıda elçi gelip geçmiş. Toplumlara tek olan büyük yaratıcının mesajlarını iletmiştir. Bu mesaj demetlerine de ‘din’ denmiştir.

İşte bu noktada dünya genelinde yayılmış müthiş bir yanılgı vardır: “Yaratıcının birden fazla din gönderdiği.” Ama gerçek, bundan farklıdır. Şimdi O’nun kendi sözleriyle ispatlayacağız.

Çoğu kişi Hz. Musa’nın, Yahudilik; Hz. İsa’nın Hıristiyanlık; Hz. Muhammed’in de Müslümanlık adında farklı dinler getirdiğini sanır. Bunun böyle olduğunu iddia eden ise Kuran’a aykırı bir iddiayı savunmuş olur.

Durum sadece bu saydığımız peygamberler için değil; diğerleri için de aynıdır. Burada sadece onların isimlerini saymış olmamızın sebebi, onların en popüler en çok bilinen üç dinin temsilcileri olarak kabul edilmeleridir. Bu noktada hemen Âl-i İmran suresinin 19. ayetinde mealen geçen şu ifadeler akla gelir: “Muhakkak ki Allah nezdinde din, İslam’dır.[1] Kendilerine kitap verilenler, aralarında, fesat/haset yüzünden ihtilafa düştüler…”

Bu ayette, ihtilafa yani ayrılığa düştüğü belirtilenlerin, kendilerine Yahudi diyen toplumlar, kendilerine Hıristiyan diyen toplumlar ve kendilerine Müslüman diyen toplumlar olduğu açıktır.

Çünkü ayette, kendilerine kitap verilenlerden bahsedilmektedir. Ve bu bilgi, Bakara Suresinin 136. ayetinde geçen şu ifadelerle tasdik edilerek gerçeğin tekliğine vurgu yapılır: “Deyin ki: ‘İman ettik Allah’a, bize indirilene [2], İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onun (Yakub’un) torunlarına verilene, Mûsa’ya ve İsa’ya verilene ve diğer peygamberlere verilene. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na teslim[1] olanlarız.”

Mealen aktardığımız bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki “Hz. Muhammed bizim peygamberimizdir; Hz. İsa, Hıristiyanların; Hz. Musa ise Yahudilerin” diyen bir kişi, ancak İslam’a aykırı bir yanılgı içindedir.

Az önce aktardığımız ayette (Bakara, 136) adı anılan peygamberlerin, kronolojik sıralamaya (eskiden yeniye) göre anıldığını görüyoruz. Onların hiç biri, kendilerinden önce gelen Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği dinden başkasını tebliğ etmedi. Peki, Yahudilerin “bizim büyük atamızdır.[3]” dedikleri Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği din neydi?

Bu sorunun cevabı da Kuran’da mevcuttur: “İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hıristiyan’dı. Sadece hanif[4] olan bir Müslüman’dı."

O, müşriklerden de değildi.(Âl-i İmran, 67)” Mealen aktardığımız bu ayet, kendisini Müslüman zanneden ve İslam dininin sadece Hz. Muhammed ve ona uyanlara has olduğunu savunanlar için bir cevaptır. Ve bu ayet, Hz. İbrahim’in Müslüman olduğunun açık açık ifade edildiği çok sayıdaki Kuran ayetlerinden sadece bir tanesidir.

Bu gerçekleri bile bile saklamak ne kötüdür! İşte bu durum Bakara suresinin 140. ayetinde şöyle tarif edilir: “Yoksa siz, gerçekten İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın, Yakub’un ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: ‘Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?’ Allah’tan kendisinde olan bir şahitliği gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

Dinin tek olduğu konusunda çok sayıda ayet vardır ve burada aktardıklarımız onlardan sadece birkaçıdır. Kuran baştan sona okunduğunda görülür ki halk arasında ‘din’ zannedilen şeyin Kuran’dakinden çok başkadır.

Gerçeğin tekliği konusunda hâlâ şüphesi olan varsa, sanırım Şûrâ suresinin 13. ayeti bu şüpheyi tam olarak giderecektir: “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!’ diye Nuh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey, Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona dilediğini seçer. Kendine yönelenleri de ona ulaştırır.[5]”

Ama toplumlar tek olan dini parçalara bölüp bozdular. Onlar bozdukça Allah yeni elçiler gönderip, gerçeği tekrar hatırlattı. Sonra yine bozdular ve bu döngü sürekli tekrar etti.

Ayrıca parçalayanlar bununla da yetinmedi, ayırdıkları parçaları da mezhep diyerek böldüler. Bu gerçeğe, En’am suresinin 159. ayetinde şöyle dikkat çekilir:

“Dinlerini parçalara böldüler ve guruplar oldular. Senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.”

[1] İslam’ın kelime anlamı teslimiyettir.

[2] Ayette ‘bize indirilen’ ifadesi ile dikkat çekilenin, Kur'an olduğu açıktır.

[3] Hz. İbrahim, Hz. Yakub’un dedesi olduğu için Yahudiler onu büyük ataları ve Yahudi dinini ilk tebliğ eden kişi olarak kabul ederler.

[4] Hanif, Allah’ın tekliğini kabul edip ona yönelen demektir.

[5] Bu ayette (Şûrâ, 13.) Hz. Nuh’un Müslüman olduğuna gönderme yapılırken, Yunus suresinin 72. Ayetinde onun Müslüman olduğu açıkça ifade edilir.

Aslında tüm peygamberler birbirlerinin soyundan -süblünden- helal kadınlardandır.

Demek ki peygamberler Adem’den Resulullah’a kadar birbirlerinin geninden süblünden gelmişlerdir. Hz. Resulullah son nebi ve resuldür. "Ceddim İbrahim " demektedir. Hz. İbrahim’de Azeri Türkü’dür.

Bilin ki tüm peygamberler Türk’tür.

Türk, bir ırkın adı değil mükemmelliğin adıdır.

Artık tüm dünya bu sırra vakıf olmalıdır.