Tüzük

EVRENSEL BİLGİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Madde-01: Derneğin Adı

Derneğin tam adı: Evrensel Bilgi Araştırma ve Uygulama Derneği

Derneğin kısa adı: Evrensel Bilgi Derneği

Derneğin sembolü: Sonsuzluğun sembolüdür. Dünya’mızın yedinci kat üstünden başlayan, yedi kat gökler şeklinde ifade edilen, bilim adamları tarafından yedi boyut diye ifade edilen, “sicim metodu” ile izah edilen bir sistemin sembolüdür. Yedi köşeli iç içe yedi yıldızdan oluşur. Sembolün merkezinde “Sonsuz Ham’d-ü Senalar” yazılıdır.

Madde-02: Dernek Merkezi

Etimesgut / ANKARA

Madde-03: Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyetleri

Derneğin Değerleri:

İlahi aşk, yüksek ahlak, kardeşlik, sevgi, birlik, barış, bilgi, dostluk, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, hoşgörü, tevazu, kendini başkasının yerine koymak, iş birliği, dayanışma, ilim araştırmak ve öğrenmek, bildiğimizi paylaşmak, evrensel bilgiyi yaymak, adalet, özgürlük, bağımsızlık, yardım severlik, merhamet, affetmek

Derneğin Amacı:

Derneğin amacı; duyularımız ve bilimsel olanaklarımızla ulaşabildiklerimizin ötesinde, varlığımızı ve yaşamımızı etkileyen ve hatta oluşturan nedenlerin bulunduğu ilkesinden hareketle, bilimsel, felsefi, tasavvufi, spiritüel ve parapsikolojik araştırma ve çalışmalar yapmak, ulaşılan olumlu sonuçlarla kişilerin bedensel sağlık, zihinsel dinamizm, bütünleşmiş bir kişilik, ahlak yüksekliği, ruhsal aydınlanma ve evrensel bir bakış kazanmalarına katkıda bulunarak, kişiler arası anlayış ve hoşgörüye dayalı dostça ilişkiler kurabilecek bilinç düzeyine ulaşabilmelerini sağlamaya çalışmaktır.

Derneğimiz tüm faaliyetlerinde bütün insanların kardeş olduğu ilkesinden hareket eder. Toplumların milli, dini, ahlaki, geleneksel görüş ve yurtseverlik duygularına saygılı davranmak fikrini güder.

Evrensel bilgi; ruhun, maddenin, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her türlü canlı cansız varlığın, nesnenin, sayısız alemlerin yaratılışının ve yok edilişinin bilgisidir. Derneğimizin adından da anlaşılacağı gibi amacımız; evrensel bilgiyi araştırmak ve bu bilginin deneysel uygulamalarını yapmak ve bu vesile ile öğretilerimizi, eğitimlerimizi ve faaliyetlerimizi deneysel pozitif bilimin ışığında gerçekleştirip, pozitif bilim alanında çalışan bilim insanlarına da ışık tutmaktır.

Mevcut pozitif bilim, halen madde ile ilgilenmekte, fizik ötesine yani metafizik alanına ilgi duymamaktadır. Geçmişte metafiziğin konuları şimdi fiziğin konuları olmuştur. Bugün metafiziğin alanında olan konular yakın gelecekte fiziğin konusu olacaktır.

Amacımız bu tüzükte açıklanan evrensel bilgi, metafizik bilim, ruhsal (spiritüel) bilginin ve çeşitli araştırma konularımızın da pozitif bilimin ilgi alanına girmesine katkı sağlamak ve bu alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Derneğimiz hiçbir dil, din, siyasi görüş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın Dünya barışı için yapacağı çalışmalarla bütün insanlığa kıymetli bilgiler kazandırmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğin Çalışma Konuları ve Faaliyetleri

Derneğimiz yukarıda ifade edilen amacın gerçekleşmesi için aşağıdaki konularda çalışır.

 1. Beden, akıl ve ruh sağlığı için kadim geleneksel tıp öğretisi ve ruhsal (spiritüel) konularda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile araştırmalar ve uygulamalar yapar, eğitimler paneller ve konferanslar organize eder.
 2. İktisadi işletme kurup geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezleri işletir.
 3. İnsanlara; zihinsel gelişme, ruhsal gelişme, bedensel gelişme ve iktisadi gelişme için imkanlar dahilinde yardım eder.
 4. Kardeşlik, sevgi, birlik, barış, bilgi ve dostluk yolunda hizmet veren tüm dernek, vakıf, kuruluş ve bireylerle ortak programlar ve projeler oluşturmaya çalışır.
 5. İlgi alanına giren konularda yayın yapar, dergi çıkarır, kitap yayınlar, konferanslar ve seminerler düzenler, bilimsel deney ve araştırmalar yapar, geliştirdiğimiz eğitsel metotları uygulama alanına alır. İlgi alanına giren konularda geleneksel medya yayınları, dijital medya yayınları, vb. araçlarla insanları bilgilendirir.
 6. Derneğimiz bütün çalışmalarını; dini ilkeler, milli ve insani değerler, yüksek ahlak, felsefi ve bilimsel prensipler doğrultusunda yürütür.
 7. İnsanları yüzyıllar boyunca etkilemiş çeşitli bilgi sistemlerini ve eski kültürleri inceler.
 8. İnsan varlığını öncelikle ruhsal yönü olmak üzere bir bütün olarak ele alır.
 9. Kutsal kitapları araştırır, okur, anlar, yorumlar ve evrensel bilgiyi paylaşır.
 10. Ruhsal olayları inceler, elde edilen sonuçları doğru yorumlamaya çalışır.
 11. Varoluşun ilahi yasalarını ve hayatın hakikatini araştırır ve bilgiyi paylaşır
 12. Genellikle maddi değerlere yönelik bir yaşam tarzı sürdüren günümüz insanına hayatın manevi yönünü tanıtmaya çalışır.
 13. Dünya dışı varlıkları ve uygarlıkları araştırır.
 14. Bilimin henüz kabul etmediği ancak bilim tarafından incelendiğinde Dünya ve insanlığın hızlı gelişimine katkı sağlayacak konuları araştırır ve uygulamalar yapar.
 15. Değerli maden (platin, altın ve gümüş) suları konusunda araştırma geliştirme ve uygulamalar yapar.
 16. Değerli kristallerin geleneksel tıp alanındaki uygulamalarını araştırır geliştirir ve uygulamalar yapar.
 17. Amaçlarımıza uygun çalışmalar yapan yurtdışı organizasyonlar ile işbirliği yapar.
 18. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için üniversiteler ile işbirliği yapar ve ortak projeler gerçekleştirir.
 19. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve yayınları temin eder. Kütüphane oluşturur. Kitap ve bülten yayınları yapar.
 20. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurar ve işletir
 21. Üyelerin faydalanması için lokal açar, sosyal ve kültürel tesis kurar
 22. Üyeler arası sosyal ilişkileri geliştirmek için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler yapar.
 23. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal (arsa, bina vb.) satın alır, satar, kiralar, kiraya verir.
 24. Amacını gerçekleştirmek için federasyon kurar, veya kurulu federasyonlara katılır. Yurtdışı dernek ve/veya federasyonlara üye olur.
 25. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir,
 26. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 27. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir,
 28. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir,

Madde-04: Üyelik Türleri, Üyelerin Hakları ve Sorumlulukları

 1. Kurucu Üye: Derneğin amacı, ilkeleri ve değerlerini benimsemiş, tüzüğü yazan, derneğin resmi kuruluşunu gerçekleştiren, gerekli fikirsel ve fiziki çalışmayı yapan üyedir.
 2. Asli Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Derneğin kurucuları ve üyelik başvurusu yönetim kurulu tarafından onaylanmış üyeler asil üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve genel kurulda oy kullanmak; sorumlulukları ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
 3. Fahri Üye: Bir şeref ve onur göstergesi olarak çalışma ve yardımları ile derneğe maddi ve manevi büyük hizmeti dokunan kişiler Yönetim Kurulunca Fahri Üye olarak kaydedilirler. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılarak konuşma yapmak üzere söz alabilirler ancak oy hakları yoktur. Fahri üyeler derneğe giriş aidatı ve yıllık aidat ödemezler.
 4. Kurucu, asil ve fahri üyeler; derneğin yapacağı her türlü paralı eğitim hizmeti, kitap satışı, değerli metal suyu (platin, altın, gümüş suyu), değerli kristaller, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasını % 20 indirimle satın alırlar.
 5. Yüksek okul öğrencileri ve mali durumu iyi olmayan asli üyeler yönetim kurulunun kararı ile derneğe giriş ve yıllık aidat tutarının yarısını (% 50) öderler.

Madde-05: Derneğe Üyelik Şartları ve Kabul Yöntemi

 1. Derneğe üyelik şartları: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe asil ve fahri üye olabilir. Derneğin amaç ve konusu ile ilgili şartları taşımayanlar, ilkelere ve bilgilere uyumsuzluğu görülenler derneğe üye olarak alınmazlar. Derneğe üye olmaları kanunla yasaklanmamış olan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğimize dil, din, siyasi görüş, milliyet farkı gözetilmeden her ülkeden insanlar üyelik başvurusunda bulunabilir. Yabancı dernek veya kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri üye olmak istediğinde; bu tüzel kişilerin İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini gösteren tüzel kişinin kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyanname sunmaları gerekir.
 2. Üye kabul yöntemi: Derneğe olmak isteyen gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisi üyelik Başvuru Formunu doldurup, dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve gerekli üyelik şartlarını yerine getireceklerini belirterek ilgili formu normal posta veya eposta ile dernek merkezine gönderir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyelik başvurularını inceler ve en geç 30 gün içinde değerlendirir. Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile başvuru kabul veya red edilir. Her iki durumda da başvuru sahibine sonuç bildirilir. Üyelik başvurusunun reddi halinde, başvuru sahibi derneğe itiraz dilekçesi verebilir. Yönetim Kurulu red ettiği başvuruyu ilk Genel Kurula sunar. Başvuru Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurulun kararı kesindir. Mahkemeye taşınamaz. Üyeliğe kabul edilen gerçek kişi veya tüzel kişi üyeliğe kabul kararının tarih ve sayısı ile üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kayıt defterine kaydedilir. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Derneğin, ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar, dernek tüzüğünde sayıları belirtilen yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının asıl ve yedeklerini oluşturabilecek sayıdan az olmamak üzere üye kayıt edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
 3. Üyelerin hakları: Üyeliğe kabul edilen her asil ve fahri üyeye üyelik türünü belirten kimlik kartı verilir. Üye bu kimlik kartını göstermek suretiyle Genel Kurula katılabilir. Asil üyeler Genel Kurulda bizzat kendisi oy kullanabileceği gibi diğer bir asil üye aracılığı ile de oy kullanabilir. Ancak her asil üye Genel Kurulda sadece bir asil üyeyi temsil edebilir. Her asil üye, dernek içinde ve dışında ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptir. Her asil üye, derneğin amaç ve konusuna uygun olmak şartıyla, Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna yazılı ve sözlü öneride bulunabilir. Her asil üye, derneğin amaçları ve konusuna uygun çalışacak kişileri üye teklif edebilir. Her asil üye, derneğin amaç ve konusuyla ilgili önemli gördüğü olayları içeren öneri ve dileklerini Yönetim Kuruluna bildirebilir. Her asil üye, Ana Tüzük ve İç Tüzük esaslarına ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak koşulu ile, dernek binasında ve dışında her türlü araştırmalar yapabilir ve konferanslar verebilir.

 4. Yönetim Kurulu; üyeliğe kabul edilenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını üyeliğe kabul edilme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu sivil toplum birimine bildirmekle yükümlüdür.

Madde-06: Üyeliğin Sona Ermesi


Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.

 1. Üyenin ölümü: Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.
 2. Üyelikten ayrılma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılan üye zimmetindeki dernek mallarını (kitap, demirbaş vb) iade eder. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 3. Üyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri yönetim kurulu kararıyla aşağıda gösterilmiştir.
  1. Dernekler kanununa ve bu Ana Tüzük şartlarına göre üyelik hakkını kaybetmek
  2. Dernek içinde ve dışında, dernek aleyhine kötü söz söylemek, yazı yazmak ve benzeri biçimde davranmak,
  3. Yönetim Kurulundan yazılı izin almadan, dernek adına veya üyeliğini belirterek yayın yapmak, demeç (beyanat) vermek, konferanslar düzenlemek, uygulama yapmak,
  4. Dernek işlerini kişisel çıkarlarına alet etmek,
  5. Şeref ve haysiyet kırıcı suç işlemek,
  6. Toplantılarda üye arkadaşlarına hakaret etmek,
  7. Aylık ödentilerini üst üste üç (3) ay ödememek,
  8. Dernek faaliyetlerini engellemek veya dernek itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, yazılı beyanlarda veya sair davranışlarda bulunmak
 4. Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz: Yukarıdaki Üyelikten Çıkarılma şıkkındaki sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyelikten çıkarma işlemi yönetim kurulu kararı ile yapılır. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Üyenin, süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin “Üye Kayıt Defteri”ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir (1) ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

Üyenin dernekten çıkarılma kararını Disiplin Kurulunun tavsiyesinden sonra Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulu şikâyet olunan üyeyi savunma için davet eder. Üye gelemeyecek durumda ise 15 gün içinde durumunu açıklayan yazılı savunmasını, iadeli taahhütlü posta ile Dernek merkezine gönderir. Yönetim Kurulunca, kendisi için soruşturma açılan üye, Yönetim Kurulunun çağrısına uyarak ya bizzat gelip sözlü yahut gelemeyecekse yazılı bir açıklama yapmaktan veya davet yazısını almaktan kaçınırsa, iadeli taahhütlü olarak gönderilen çağrı mektubunun postaya verildiği tarihten bir ay sonra, Yönetim Kurulu o üye hakkında gıyaben karar verir. Yönetim Kurulu gereğine göre aşağıdaki hükümleri uygular.

 1. Yazılı ihtarda bulunur. Üç defa ihtar alan üye dernekten çıkarılır.
 2. Geçici olarak dernekten uzaklaştırılır (Bu süre bir yılı aşamaz) ve genel kurula katılamaz
 3. Dernekten tamamen çıkarılır.

Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

Dernekten ayrılan hiçbir üye (istifa etsin veya çıkarılsın), dernek malları üzerinde hak iddia edemez. Aksine, üye bulunduğu sürede dernekle ilgili herhangi bir iştirak hissesi varsa, bu taahhüdünü yerine getirmek mecburiyetindedir.


Yönetim Kurulu; üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını üyeliğin sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu sivil toplum birimine bildirmekle yükümlüdür.

Ölen üye dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu alacaklarını tahsil etmek için yasal yollara başvurabilir.

Madde-07: Dernek Organları

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Onur Kurulu
 5. Disiplin Kurulu

Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü kurul ve komisyonları kurar ve denetler

Madde-08: Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı.

 1. Dernek Yönetim Kurulu; kuruluştan sonra 6 ay içinde ilk genel kurulu toplar ve genel kurul dernek organlarını oluşturur.
 2. Dernek genel kurulu her üç (3) yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır ve asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.
 3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır

Madde-09: Genel Kurulun Çağrı Yöntemleri.

Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Toplantı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
 2. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de bitirilmesi sonucu, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırır.
 3. Denetleme Kurulunun veya dernek asli üyelerinin beşte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan asli üyelerden birinin başvurusu ile mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek asli üyeleri arasından üç kişilik heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 4. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar.
 5. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 6. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 7. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde-10: Toplantı Usulü

 1. Genel Kurul, halen kayıtlı asil üyelerin sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Asil üyeler Genel Kurulda bizzat kendisi oy kullanabileceği gibi diğer bir asil üye aracılığı ile de oy kullanabilir. Ancak her asil üye Genel Kurulda sadece bir asil üyeyi temsil edebilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan asil üyelerin sayısı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri tam sayısının iki katı olmalıdır.
 2. Yönetim Kurulu; genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 4. Açılıştan sonra, genel kurul üyeleri tarafından toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 5. Toplantının yönetimine göre toplantı yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
 6. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ve katipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 7. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler kayyım veya görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde-11: Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Gündemdeki konuları görüşmek. Ancak toplantıya katılan asil üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuları da gündeme almak.
 2. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
 3. Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
 4. Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
 5. Kamu görevlisine dernek yöneticiliğinden dolayı ya da dernekte aldığı bir görev veya işten dolayı ücret ödenemez. Ayrıca mesai saatleri içinde dernek ve vakıf hizmetlerinde çalıştırılamaz ve mesai saatleri dışında çalıştırıldığında da kendisine ücret ödenmez
 6. Gelecek çalışma dönemi için Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
 7. Derneğin İktisadi İşletme(ler) kurmasına karar vermek.
 8. Derneğin lokal kurmasına karar vermek
 9. Derneğin sandık kurmasına karar vermek
 10. Genel kurul sonrasında Yönetim Kurulunun değişmesi halinde eski Yönetim Kurulu üyeleri 7 gün içinde yeni seçilenlere bilgi vermek ve defterleri / belgeleri teslim eder.
 11. Yeni Yönetim Kurulu dağılımında sayman değişikliği yapılması halinde eski ve yeni sayman arasında devir-teslim tutanağı tutulur ve defterler ve makbuzlar imzalı tutanakla yeni saymana teslim edilir.
 12. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 13. Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,
 14. Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifini görüşüp karara bağlamak,
 15. Kayıtlı asil üyelerin üçte birinin teklifi ve Genel Kurul mevcudunun üçte ikisinin kabulü ile Ana Tüzüğü değiştirmek,
 16. Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak,
 17. Derneğin amaç ve konusuyla, yönetim ve gelişmesiyle ilgili her türlü teklif ve işleri görüşülerek bunları sağlayıcı önlemler almak üzere Yönetim Kurulunu görevlendirmek.
 18. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
 19. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 20. Derneğin federasyonlara katılmasına veya üye olduğu federasyonlardan çıkmasına karar vermek,
 21. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla iş birliğinde olmasına karar vermek,
 22. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
 23. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

Madde-12: Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını takip eden kırkbeş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.
Bu sonuç bildirgesine;

 1. Divan başkanı, başkan vekili ve katipler tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Genel kurul sonuç bildirgesi ve ekleri, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerdeki şubeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernek şubeleri tarafından iki suret olarak verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Sandığı bulunan dernek şubeleri, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.
Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu sivil toplum birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi dernek merkezinden ve şubelerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

Madde-13: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Nasıl Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı.

Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve sayman yardımcısı ve bir üye belirler ve Karar Defterine yazılır.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu (tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluktur.) ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde; başkan, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleri göreve çağırmak mecburiyetindedir.

Eksik üye(ler)nin tamamlanmasıyla Yönetim Kurulu görev dağılımı yeniden belirlenir. Eğer, Dernek Başkanı istifa etmemişse, yeniden görev dağılımına gerek kalmaz. Ancak, üyeler arasında görev değişikliği olacaksa yeniden görevlendirme yapılabilir. Bu değişikliğin, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine Derbis sisteminden bildirilmesi gerekmektedir.

Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımında Sayman değişikliği yapılması halinde eski ve yeni sayman arasında Devir-teslim tutanağı tutulmalıdır.

Genel kurul sonrasında Yönetim Kurulunun değişmesi halinde eski Yönetim Kurulu üyeleri 7 gün içinde yeni seçilenlere bilgi vermek ve defterleri / belgeleri teslim eder.

Yeni Yönetim Kurulu dağılımında sayman değişikliği yapılması halinde eski ve yeni sayman arasında devir-teslim tutanağı tutulur ve defterler ve makbuzlar imzalı tutanakla yeni saymana teslim edilir.

Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Kamu görevlisine dernek yöneticiliğinden dolayı ya da dernekte aldığı bir görev veya işten dolayı ücret ödenemez. Ayrıca mesai saatleri içinde veya dışında dernek hizmetlerinde çalıştırılamaz.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek üzere başkana veya vekiline yetki vermek,
 1. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 2. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 3. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 5. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet komisyonları kurmak, görevlendirmeler yapmak ve denetlemek.
 13. Ana Tüzükte adı geçen ve dernekler yönetmeliği gereği olan defterleri tutmak ve muhafaza etmek
 14. Dernek gelirleri için Alındı Belgesinin bastırmak
 15. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler için Yetki Belgesi düzenlemek
 16. Dernek Beyannamesini, ilgili mülki idare amirliğine vermek
 17. Genel Kurul Sonuç Bildirimini, Taşınmazların Bildirimini, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini, Adres Değişiklik Bildirimini ilgili mülki idare amirliğine bildirmek.
 18. Mevzuatın ve Ana Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde-14: Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Nasıl Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu seçildikten sonra, aralarında toplanarak bir başkan seçer.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Denetim Kurulu Başkanı, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleri göreve çağırmak mecburiyetindedir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin ana tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek ana tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek ana tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde-15: Onur Kurulunun Kuruluşu, Görevleri

Derneğimizin Onur Kurulu Başkanı ve asil üyesi Evrensel Üstad Muzaffer Kına’dır. Onun öğretileri derneğimizin rehberidir.

Bir şeref ve onur göstergesi olarak çalışma ve yardımları ile derneğe maddi ve manevi büyük hizmeti dokunan Fahri Üyeler, Yönetim Kurulunca Onur Kurulu Üyesi olarak kaydedilirler.

Onur Kurulu üyeleri derneğe danışmanlık yapar. Genel kurula katılabilir ve konuşma yapabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur. Giriş ve yıllık aidat ödemezler.

Madde-16: Disiplin Kurulunun Kuruluşu Görev ve Yetkileri

Disiplin kurulu genel kurul tarafından seçilir ve beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeleri seçildikten sonra yedi gün içinde kurul başkanını seçer. Yönetim Kurulu, kendisine ulaşan şikayetleri veya kendi gördüğü mevzuata, tüzüğe ve yönetmeliklere uygunsuzlukları disiplin kurulunun incelemesine sunar. Disiplin Kurul Başkanı, kurula intikal eden; mevzuata, ana tüzüğüne ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranışta bulunan dernek üyesi hakkındaki şikayeti gündeme alır, kurul üyelerini toplantıya çağırır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve söz konusu üyenin durumunu görüşür. Disiplin Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Disiplin Kurulu kararını Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında konuyu görüşür ve karara bağlar. Yönetim Kurulu ana tüzüğe ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranışı ve işlemi olduğu tespit edilen üyenin üyeliğine son verir.

Madde-17: Derneğin Şubelerinin ve Temsilciliklerinin Kurulması, Görev ve Yetkileri ile Dernek Genel Kurulunda Temsil Edilmesi

Madde 17.1-Dernek, Gerekli Görülen Yerlerde Genel Kurul Kararıyla Şube Açabilir.

Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Yurtdışında açılacak şubeler için ilgili ülkenin mevzuatına uygun ve dernek ana tüzüğüne uygun olarak kurucular kurulu tarafından ilgili makama başvuru yapılır.

Madde 17.2: Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Şubeler dernek amaçları doğrultusunda, ana tüzükte belirtilen faaliyetleri yapabilirler.

Madde 17.3- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri; bu ana tüzükte yer alan hükümler ve bulunduğu ülkenin mevzuatının öngördüğü çerçevede şubede uygulanır.

Madde 17.4- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Temsil Edilmesi

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20)üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 17.5- Temsilcilik Açılması

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde-18: Dernek Tarafından İktisadi İşletme Açılması

Derneğimiz Yönetim Kurulunun kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında İktisadi İşletme kurabilir ve işletebilir. Bu kararda; iktisadi işletmenin ünvanı, açık adresi, sermayesi, temsilcileri, ve temsilcilerin uyrukları, ev adresleri, temsilin şekli ve işletmenin faaliyet konuları açıkça yazılması gerekir.

İktisadi işletme kuruluşu ve işletilmesi için; Yönetim Kurulu tarafından yönetmelik hazırlanır ve onaylanır. Ayrıntılı bilgi için “İktisadi İşletme Kuruluşu ve İşletilmesi Yönetmeliği”ne bakınız.

Madde-19: Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Aylık Aidat

Derneğin kuruluşundan ilk genel kurula kadar geçecek sürede;

 1. Derneğe giriş aidatı 150 TL.dir
 2. Aylık aidat 50 TL.dir ve üçer aylık dönemlerde olmak üzere yılda dört defa tahsil edilir.
 3. Yüksek okul öğrencileri ve mali durumu iyi olmayanlar giriş ve yıllık aidatların yarısını (% 50) öder.
 4. Fahri üyeler aidat ödemezler.

Kuruluştan sonraki ilk genel kurulda giriş aidatı ve yıllık (aylık) aidat tutarları genel kurul tarafından belirlenir. Üyeler aidat borçlarını dernek merkezine bizzat gelerek veya banka hesabına havale, EFT veya kredi kartıyla ödeyebilirler.

Madde-20: Derneğin Gelir Kaynakları.

 1. Üyelerden alınan giriş ve yıllık aidatları
 2. Üyelerden veya üye olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan nakdi veya ayni bağışlar
 3. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere; ilk genel kurularından sonra mali durumu yeterli düzeye gelen şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının belli bir yüzdesini altı ayda bir genel merkeze gönderilir. Genel merkez yönetim kurulu her şubenin yapacağı şube ödenti yüzdesini şube yönetim kurulu ile beraber karar verir. Yeni açılan şubelere, yönetim kurulu kararı ile genel merkez maddi destekte bulunabilir.
 4. Derneğin taşınır ve/veya taşınmaz mal varlığının kiralanması veya satışından elde edilen gelirler
 5. Dernek amacına uygun yapılacak faaliyetlerden elde edilecek gelirler
 6. İktisadi faaliyetlerden elde edilecek gelirler
 7. Diğer gelirler

Madde-21: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda yönetim kurulunun teklifi veya kayıtlı asil üyelerin üçte birinin teklifi ve Genel Kurul mevcudunun üçte ikisinin kabulü ile Ana Tüzük değiştirilebilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde-22: Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli.

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda, fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde-22.1: Tasfiye İşlemleri


Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde EVRENSEL BİLGİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurul; derneğin mallarının ve bankadaki, kasasındaki paraların dernek üyeleri arasında paylaştırılmasına karar verebilir. Genel Kurul dernek malları ve paralarını, derneğin kuracağı bir vakfa da devredilmesine karar verebilir. Genel kurul dernek mallarının nereye/kimlere devredileceğine karar vermez ise Tasfiye Kurulu derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulunun sorumlu ilgili üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Dernek şubelerinin tasfiyesi de yukarıda açıklanan esaslara göre yapılır. Şube yönetim kurulu bulunduğu ülkenin mevzuatına göre hareket eder.

Madde-23: Defterler ve Kayıtlar

Defter Tutma Esasları


Derneğimiz işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak derneğin yıllık brüt gelirinin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen sınırı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yıllık brüt gelir yukarıda belirtilen sınırın altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Derneğimizin şubeleri kurulduğunda ve derneğimiz bilânço esasına göre defter tutmaya başlaması halinde, derneğimizin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar.

Derneğimiz, kuruluşunu takiben işletme hesabı esasına göre defter tutacaktır, ancak yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutmayı seçebilir.

Derneğimiz iktisadi işletme kurduğunda; bu işletme için Vergi Usul Kanununa uygun olarak gerekli defterleri tutar.


Tutulacak Defterler

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Yukarıdaki (a) şıkkının 1, 2, 3 üncü bentlerinde kayıtlı defterler

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Kayıt Usulü

Bu tüzüğe göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Kayıt Zamanı

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

 1. a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
 2. b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur

Hesap Dönemi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Defterlerin Tasdiki

Bu tüzükte yazılı defterler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan Tasdik Defterine kaydeder.

Madde-24: Derneğin Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen Banka Dekontu veya Hesap Özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya Banka Dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinde istenen eklerde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernek tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Ayni Bağış Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Sivil Tolum Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Alındı Belgelerinin Biçimi

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinin ilgili Ek’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Alındı Belgeleri, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili Ek’inde belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Sivil Toplum Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

Alındı Belgelerinin Saklanması

Bastırılan alındı belgeleri matbaadan dernek saymanınca tutanakla teslim alınır.

Dernek saymanı bu alındı belgelerinin dernek adına para toplama yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine

büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır

Alındı Belgelerinin Kullanımı

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez.

Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

Bu tüzükte öngörülen alındı ve harcama belgeleri; Dernekler Yönetmeliğinin ekindeki örneklerinde gösterilen belgelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgili kişilerce imzalanması suretiyle düzenlenir.

Gelirlerin Teslim Edilmesi

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz

gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 5.000 Türk Lirasını geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Madde-25: Yetki Belgesi Düzenlenmesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde-26: Beyanname Verilmesi

Beyanname Verme Yükümlülüğü

Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamesini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.
Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.

Madde-27: Değişikliklerin Bildirilmesi

Dernekler, yerleşim yerlerinde (İkametgahlarında) meydana gelen değişiklikleri “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini”;
Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini “doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Bu belgeler, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.
Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde-28: Taşınmazların Bildirilmesi

Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimini Formu ’nu doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
Bu form, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

Madde-29: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin denetleme kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.”

Madde-30: Kurucular Kurulu

Aşağıda isimleri bulunan kişiler derneğimizin kurulmasına teşebbüs etmişlerdir ve aralarından 7 kişiyi Geçici Yönetim Kurulu olarak seçmişlerdir.

Adı ve Soyadı

Galip Turpan

Nimet Şensoy

Serkan Bilgen

İsmet Mercan

Halil İbrahim Ergin

Zülfe Eskin

Gülten Ayan

Berrin Mülayim

Aysel Enaboifo

Semra Ediz

Mustafa Ediz

Gülay Koç

Hüseyin Çetin

Fadime Çetin

Ünal Sandal

Ahmet Bayram Sefer

Dr. Ethem Mercan

Madde-31: Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı, Soyadı, Görev Ünvanı ve İmzası

Adı ve Soyadı

Görev Ünvanı

İmza

Galip Turpan

Başkan

Nimet Şensoy

Başkan Yardımcısı

Serkan Bilgen

Başkan Yardımcısı

İsmet Mercan

Başkan Yardımcısı

Halil İbrahim Ergin

Başkan Yardımcısı

Zülfe Eskin

Genel Sekreter

Gülten Ayan

Sayman

Madde-32: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 32 (Otuz iki) maddeden ibarettir.